ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Tottori ซุปตาร์ ซากุระ วิ๊งวับ 6วัน 4คืน บิน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Tottori ซุปตาร์ ซากุระ วิ๊งวับ 6วัน 4คืน บิน(XJ)


ไฮไลท์!! เที่ยวทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น ตามรอยอนิเมะโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว และ อสูรน้อยคิทาโร่ ชมนิทรรศการลูกแพร นิจิสเซคิ เยือนเมืองเก่าโกดังขาวคุราโยชิ ลิ้มรส อาหารทะเลสดอร่อย ณ ตลาดปลาเมืองทตโทริ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ณ หมู่บ้านคายาบูกิ แห่งเมืองมิยาม่า ตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า เยือนวัดทองคินคะคุจิ ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน พิเศษ !! ชมวิวเมืองโยนาโกะ พร้อมซากุระ ณ ซากปราสาทโยนาโกะ ช้อปปิ้งจุใจ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ เอ็กซ์โปซิตี้ และถนนชินไซบาชิ
27,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่

  2

  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น-เมืองอาราชิยาม่า-สวนป่าไผ่-เมืองมิยาม่า-หมู่บ้านคายาบูกิ-เมืองทาเคชิมะ-ศาลเจ้าชิระฮิเกะ-เมืองอิงะ
 • วันที่

  3

  เกียวโต-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าเฮอัน-พิธีชงชาญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • วันที่

  4

  เมืองทตโทริ-เนินทรายทตโทริ-พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ-พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ-เมืองคุราโยชิ-โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ-สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ
 • วันที่

  5

  เมืองโยนาโกะ-ซากปราสาทโยนาโกะ-เมืองสะไกมินาโตะ-ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ-ตลาดปลานะคะอุระ-ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ-ปราสาทขนมหวาน-เมืองโอซาก้า
 • วันที่

  6

  สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
16 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 - 34
17 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 - 34
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 - 34
19 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 - 34
20 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 - 34
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 - 34
22 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 - 34
23 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
24 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 - 34
25 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 - 34
26 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 - 34
27 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 - 34
28 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 - 34
29 มี.ค. 63 - 03 เม.ย. 63 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 - 34
30 มี.ค. 63 - 04 เม.ย. 63 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 - 34
31 มี.ค. 63 - 05 เม.ย. 63 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 - 14
01 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - 34
02 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - 34
03 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - 34
04 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - 34
05 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - 34
06 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - 34
07 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - 34
08 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 35,888 35,888 35,888 7,900 7,900 - 34
09 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 35,888 35,888 35,888 7,900 7,900 - 16
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 39,888 39,888 39,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 39,888 39,888 39,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 39,888 39,888 39,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 39,888 39,888 39,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 39,888 39,888 39,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
13 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 35,888 35,888 35,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
14 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 33,888 33,888 33,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
15 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน